תנאי שימוש:

1. הגדרות:

1.1. משתמש- כל אדם ו/או יישות משפטית העושה שימוש במערכת.

1.2. ספק- P4B בע"מ.

1.3. מערכת- מגוון הכלים שמעמיד הספק למשתמשים בין היתר לצורך בניית אתר ותפעולו הרחב, בין אם הם תחת הדומיין yoosites.co.il / yoosites.com או בכל דומיין אחר של המשתמשים.

 

2. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס כמובן לנשים ולגברים כאחד.

 

3. משתמש העושה שימוש כלשהו במערכת מתחייב לפעול לפי תנאי השימוש כפי המפורטים במסמך זה.

 

4. תכני משתמשים:

4.1. הספק לא ישא באחריות התכנים אשר מוכנסים למערכת על ידי המשתמשים.

4.2. חל איסור מוחלט על הכנסת תכנים לא חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, הפוגעים בזכות הקניין, ו/או פוגעניים בדרך כלשהי כלפי אדם ו/או קבוצת אנשים כלשהיא ו/או ישות משפטית כלשהם.

4.3. הספק רשאי לפנות אל משתמש בבקשה להסרת תכנים מסוימים באתרו, וכן הספק שומר לעצמו את הזכות להסיר כל תוכן משתמשים שהוא מוצא לא ראוי וללא התראה מוקדמת, וכן לחסום משתמשים.


5. פרטיות:

5.1. המערכת מכילה וצוברת נתוני משתמשים כולל פרטיהם ואופן עבודתם והתנהגותם במערכת.

5.2. הספק יימנע, בגבולות הניתן, ממסירת פרטי משתמשים לצד שלישי, אלא אם כן יחויב על ידי צו בית משפט, או יעמוד בפני איום בתביעה משפטית בעקבות פעולות שהמשתמש ביצע במערכת. במקרה

5.3. הספק רשאי ליצור עם המשתמשים קשר לצורך שיפור השירותים המוצעים על ידי המערכת, התאמת המערכת למשתמשים, ולצורך נושאים הקשורים בהסדרת תשלומים.


6. קניין רוחני:

6.1. זכויות הקניין הרוחני של המערכת, כולל קוד המערכת, עיצובה, מבנה בסיס הנתונים שלה וכל התכנים והאמצעים אשר מעמיד הספק לרשות המשתמשים באתר שייכים באופן מלא ובלעדי לספק.

6.2 למען הסר ספק, מובהר בזאת שכל תשלום שהוא שמבצע המשתמש אינו מעביר את זכויות הקניין הרוחני של המערכת ו/או חלק ממנה אל הלקוח.

6.3 הספק מעמיד לרשות המשתמש כלים וחומרים שונים לשימוש בתוך המערכת, כגון: תכנים, אמצעי תקשורת שונים, תמונות, קטעי וידאו, ועיצובים שונים. אמצעים אלו מוגבלים לשימוש בתוך המערכת בלבד, והמשתמש אינו רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו מחוץ למערכת עצמה.


7. העברה של אתר המשתמש לאירוח אחר:

7.1 המשתמש מודע לכך כי לא ניתן להעביר את האתר שלו לאירוח אחר.


8. אבטחה:

8.1. המערכת אינה מיועדת לאבטחת חומרים סודיים ו/או רגישים. מומלץ ביותר שהמשתמש לא יכניס תכנים כאלו למערכת כלל, כולל לחלקי המערכת אשר אינם חשופים לכל המשתמשים.

8.2. הספק אינו מתחייב לכל נזק כלשהו עקיף או ישיר שייגרם למשתמש מכל פעולה זדונית באתר, כולל שינוי תכנים ומחיקת תכנים.

8.3. המשתמש מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמא שלו באופן פרטי ולא להעבירם לאף אדם/ גוף אחר.

8.4. מומלץ כי המשתמש יחליף את סיסמתו באופן קבוע ולא פחות מאחת לחודשיים.

8.5. הספק אינו אחראי לגיבוי התכנים במערכת, והמשתמש מתחייב לייצר עותקים מכל חומר שהוא מעלה למערכת.


9. תנאי השימוש:

9.1. הספק שומר לעצמו לשנות את תנאי שימוש מעת לעת.

9.2. המשתמש מתחייב לעיין בתנאים אלו מפעם לפעם, ו/או הערות שיופיעו באתר המערכת, ולהתעדכן בשינויים בתנאים אלו. בכל מקרה, המשתמש יהיה מנוע מטענה כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.

9.3. תנאי שימוש אלו מתווספים לכל הנחיות המופיעות באתר הספק במערכת, ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.


10. הגבלת אחריות:

10.1. השירותים במערכת ניתנים כפי שהם (AS IS).

10.2. השימוש בשירותים מתבצע על אחריות המשתמש הבלעדית.

10.3. הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את המערכת ואת מרכיביה ללא הגבלה וללא מחויבות להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הספק בעניין זה.

10.4. הספק אינו מתחייב שהמערכת ושירותיה יסופקו ללקוח ללא הפרעה. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמשים כתוצאה מכך.

10.5. הספק רשאי לשנות את הרכב חבילות השירותים ואת המחיר הנגבה עבורם בכל עת.

10.6. כל סכסוך הנובע מהסכם זה יידון בישראל בלבד, ובפני בית משפט המוסמך במחוז חיפה בלבד, ובהתאם לחוקי מדינת ישראל.


11. בוררות:

11.1. המשתמש מתחייב בפנייה להליך בוררות, בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתהיה לו כנגד המערכת ו/או כנגד הספק או מי מטעמו. כל זאת, מבלי לגרוע מזכותו הספק לפנות לערכאות שיפוטיות.

11.2. כל שימוש במערכת נחשבת כחתימת המשתמש על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.

11.3. המשתמש מתחייב לסלק מראש כל תובענה שיגיש שלא במסגרת בוררות.

11.4. תהליך הבוררות יתבצע בפני בורר שיתמנה על ידי לשכת עורכי הדין בישראל בלבד, ובכפוף להסכמת הספק.


12. תקופת ניסיון:

12.1. המערכת מוצעת למשתמש ללא תשלום למשך תקופת ניסיון של 30 יום מתאריך הצטרפות למערכת.

12.2. הספק רשאי לשנות את משך תקופת הניסיון לפי החלטתו.

12.3. תקופת הניסיון מיועדת להערכת תפקוד המערכת עבור המשתמש בלבד.

12.4. הספק רשאי לבטל ו/או למחוק משתמשים כפולים שנוצרו / תקופות ניסיון עוקבות, או כל ניסיון משתמשים להשתמש בתקופת הניסיון שלא לצורך הערכת השימוש במערכת, לפי שיקול דעתו של הספק, וללא התראה מוקדמת.


13. הקפאת/ ביטול השימוש במערכת:

13.1. המשתמש רשאי להקפיא ו/או לבטל השימוש במערכת לפי החלטתו.

13.2. לא יבוצע החזר בגין התקופה בה לא ביצע המשתמש שימוש במערכת.

© 2008-2016 Yoosites CMS  |  Prog4biz Software Development Ltd.

Powered by Prog4biz